Alle innlegg av Tom Ove Sørdal

Nye restriksjoner fra Eigersund Kommune i forbindelse med Corona

Nå er det varslet nye regler knyttet til Corona, delta og omikron. Disse trer i kraft  9. desember.

De nye føringene gir følgende utslag for svømme og idrettshaller:

Tiltak for perioden 9. desember til 6. januar

1)      Ingen endringer for aktiviteter for barn og ungdom under 20.

2)      Det kan maksimalt være 20 til stede på de andre aktivitetene. Dette må alle få beskjed om. Det betyr i praksis:

Ved innendørs trening i idrettshall eller svømmehall, så kan aktiviteter for barn og unge under 20  pågå som normalt, og for der det er trening for de over 20 eller blandet så er det en antallsbegrensning på 20 stk. Alle som trener skal ha en som er ansvarlig for treningen som er til stede og som fører liste med navn og telefonnummer på de som er til stede for eventuell smittesporing. Ansvarlig skal også sikre at alle kontaktflater, håndtak, vasker, o.l. blir desinfisert etter deres treningsgruppe eller kamp. Det er gitt ut en anbefaling om at garderober bør holdes stengt, så de som ikke trenger garderober bes om ikke å bruke dem. Kommunen stenger ikke sine garderober, da vi har brukere, spesielt knyttet til svømmehallene som ikke kan la være å bruke garderobene. Alle som bruker garderober må huske å desinfisere kontaktflater etter bruk. Alle brukere av hallene er selv ansvarlige for at de ivaretar nasjonale føringer og oppfordringer, samt opptrer fornuftig med tanke på smittevern. Vi minner om at hver og en av oss har et selvstendig ansvar her.

Dette er hva som ble sagt av regjeringen i går, og som trer i kraft 9. desember.

Organiserte fritidsaktiviteter

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
  • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Innkalling til Årsmøte i Egersund Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Egersund Svømmeklubb. Årsmøtet avholdes 16.03.21, kl 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Se invitasjon her:

Svømmeopplæring ESK

Til alle foreldre som har ønske om svømmeopplæring for sine barn!
Vi i ESK jobber med å innføre et nytt digitalt påmeldingssystem for svømmeklubbens opplærings parti.
Vi har i dag ikke alle detaljer på plass , men i løpet av få uker vil det bli lagt ut mer informasjon om dette både på Facebooksiden vår og hjemmesiden.
Nye kurs vil bli gjort tilgjengelig i det nye påmeldingsytemet i løpet av mars. 


Dere foreldre som allerede har barn som har deltar på svømmekurs vil bli kontaktet i forkant av neste påmelding.

Oppdaterte retningslinjer fra Eigersund kommune

Info til Foreldre/foresatte for barn i svømmeopplæring ESK

Eigersund kommune har satt opp nye Covid19 retningslinjer for Egersund Svømmeklubb.

De nye retningslinjene kom etter oppstart av opplæringspartiene, og har gitt oss noen uforutsatte utfordringer.

Vi i ESK vet at dette har medført en del frustrasjon fra dere   foreldre /foresatte. Dette har vi full forståelse for, og vi beklager at denne informasjonen ikke har vært ute på et tidligere tidspunkt.

Kort oppsummert når det gjelder de nye retningslinjene, er at det kun er svømmere og trenere som har lov til å oppholde seg i hallen.  

For å prøve å etterfølge disse retningslinjene har vi prøvd å lage en så skånsom løsning for barna deres som mulig.

Vi setter opp hjelpepersonell i garderober , slik at barna kan få den hjelp de trenger med påkledning/dusjing.

Vi ønsker at dere leverer barna utenfor  hallen 15 min før oppstart , og henter de 15 min etter endt treningstid. Hjelpepersonellet vil følge de opp/ned i garderober og levere de til ventede foreldre.

Det kan gis tillatelse til å følge barnet sitt i garderobe hvis det er særlige grunner.
Se vedlegg, det er satt egne regler for de minste barna.

Navn, telefon, barnets navn , parti må noteres og oppbevares av ESK i 10 dager.

Vi ber alle respektere de nye retningslinjene, alternativet er at vi må stoppe svømmeopplæringen.

Styret i ESK

Oppdatert informasjon fra NIF, 12.10.20

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen

Mandag 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Se endringene her.

veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

Dette er endringene som gjelder fra og med 12. oktober:

  • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
  • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
  • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
  • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
  • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler.
  • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.